Organic Mahotsav

7th National Biennial Convention on Organic Farming by OFAI (Organic Farming Association of India) at Shilpgram, Udaipur, Rajasthan, India.

29th November – 1st December, 2019

Special Thanks:) Manas, Rohit Jain & Adil Bhai

Happy Assisting Team:) Yamini Gurjar, Kapil Singh, Manan,  Mohan Ji, Sampat, Ramesh, Naresh, Raju, Rohit Bawa, Jassi, Manish, Vishva, Harsh, Shankar, Ankit, Aryan, Kishor & Raheed.

Design & Installation:) Darshan Singh Grewal