Sang Kabir: Festival

Organized by Rajasthan Kabir Yatra in collaboration with Jawahar Kala Kendra, Jaipur.
26th & 27th Feb, 2022 / at JKK, Jaipur, Rajasthan, India.